کارگاه نوآوری
تفکر و سواد رسانه ای
دین و زدگی
عربی زبان قرآن

عربی زیان قرآن-پایه یازدهم

باسمه تعالی
درس عربی زبان قرآن پایه یازدهم ویژه پسران در دو بخش تقدیم می گردد. بخش نخستفایل صوتی است که برای دانلود این بخش از درس عربی زبان قرآن ویژه پسران اینجا کلیک کنید. 
بخش دوم نمونه سوالات مخصوص امتحان پایان ترم است. برای دانلود نمونه سوالاتدرس عربی زبان قرآن ویژه پسران اینجا کلیک کنید. 

دانش آموزان پایه یازدهم دقت نمایند که کتاب ایشان با کتاب پایه دهم مشترک است، اما درس ایشان از درس پنجم شروع می شود.