کارگاه نوآوری
تفکر و سواد رسانه ای
دین و زدگی
عربی زبان قرآن

تعلیمات دینی ( دینی ، قرآن ، اخلاق) 2 ویژه پسران